Indien uw werkgever van mening is dat er sprake is van disfunctioneren, kan hij u niet zomaar ontslaan. Voor u dient duidelijk te zijn wat u wordt verweten. Daarnaast heeft u recht op de mogelijkheid om te verbeteren. Hiervoor dient de werkgever een zogeheten ‘verbetertraject‘ met u aan te gaan. Dat is een afgesproken periode waarin u de tijd krijgt om uw prestaties te verbeteren. De duur van deze periode is onder meer afhankelijk van de lengte van uw dienstverband. Het verbetertraject moet in ieder geval regelmatige evaluatiemomenten bevatten. Van de werkgever mag verder verwacht worden dat er extra inspanningen ondernomen worden om uw functioneren te verbeteren, bijvoorbeeld door training of coaching.

Als uw werkgever het verbetertraject niet serieus genoeg met u oppakt, zal een ontslag op grond van disfunctioneren worden afgewezen of zal de werkgever een hogere ontslagvergoeding moeten betalen. Natuurlijk moet ook u, de werknemer, meewerken aan het verbetertraject. Dit geldt ook indien u het niet eens bent met de beoordeling van uw functioneren door de werkgever. Weigeren om mee te werken aan een verbetertraject is niet verstandig en verzwakt uw positie. Feitelijk zijn zowel de werkgever als u verantwoordelijk voor het slagen van het verbetertraject en dus voor het opstellen van het verbeterplan.

In het verbeterplan moet in ieder geval de volgende punten opgenomen worden. De aanleiding, de verbeterpunten, de gemaakte afspraken, de manier van begeleiding, de periode en hoe er geƫvalueerd gaat worden.

Een goed verbetertraject zal vaak leiden tot twee tevreden partijen. Slecht doorlopen verbetertrajecten worden vaak gevolgd door ontslagprocedures. Het is daarom voor u als werknemer van groot belang om de juiste kennis en ervaring beschikbaar te hebben, ook tijdens deze verbeter-fase. RechtVoorWerk.NL heeft hier veel ervaring mee. Onze juristen hebben meer dan 20 jaar in het bedrijfsleven gewerkt en daardoor goed begrip van de handelingswijze van uw werkgever. Hierdoor kunnen wij u goed van advies voorzien.